نماهنگ

حقوق بشر، تباه و بی‌ثمر گشته

خدایا فلسطین ما زخمیه

فلسطین، قبله دیگر تو بودی

خوش می‌درخشی چون نگین ای قدس

آه ای فلسطین، شهر در ظلمت نشسته

فلسطین زنده خواهد ماند

غزه پیروزِ همیشه مظلوم

روی تو که قبله جهان است

هرسال روز قدس، کابوس صهیون شد

ای قبله‌ی شهادت، بیت‌المقدس پاک

ای قدس، ای خاکِ غریبِ مانده در بند

تو خواستی فلسطین، فلسطین بمونه

دل آیینه‌ها تنگ است، به دست کودکان سنگ است

این خاک از آنِ ماست

می‌گذرد به رغم ظالمان، زمان

قدم آهسته‌تر بردار اینجا طور سینین است

در اینجا درد می‌بارد

بمانی جاودان ای قدس